Skip to content

Straffelovens § 69

Andre psykiatriske lidelser

Straffelovens § 69 omhandler sigtede, der befinder sig i en tilstand af “mangelfuld udvikling, svækkelse og forstyrrelse i de psykiske funktioner, og som ikke er af den i § 16 nævnte beskaffenhed”. Denne paragraf omhandler med andre ord alle andre psykiatriske diagnoser. Personer, der er omfattet af straffelovens § 69, kan idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, hvis det findes mere formålstjenligt end straf mhp. at forebygge nye kriminelle handlinger.

Bestemmelsen, der ikke bruges særlig hyppigt, anvendes f.eks. over for sinker, lettere demente, grænsepsykotiske eller personer med personlighedsforstyrrelser, men typisk ikke over for karakterafvigere.

Sidebar
Skip to content